Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen van goederen en/of diensten

PGZ Nederland BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht.

Algemene inkoopvoorwaarden PGZ Nederland BV, versie 010108

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht

PGZ Nederland BV
De Molen 23, 3994 DA Houten
Correspondentieadres: Postbus 557, 3990 GJ Houten

Artikel 1 Toepasselijkheid
PGZ Nederland BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,opdrachten (en orders) en (aanvullende) vervolgopdrachten met betrekking tot levering van goederen en/of diensten door de leverancier hierna te noemen verkoper, aan PGZ Nederland BV, hierna te noemen: PGZ Nederland, waarbij de algemene voorwaarden van verkoper uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren expliciete afspraken tussen verkoper en PGZ Nederland boven deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 2 Opdrachten en orders
Slechts schriftelijke opdrachten en orders per regulier post, telefax of email en orders per EDI van PGZ Nederland aan verkoper, zijn voor haar bindend. De verkoper kan slechts opdrachten en orders van PGZ Nederland weigeren indien hij binnen drie dagen na ontvangst PGZ Nederland schriftelijk per reguliere post, telefax of email of via EDI van de weigering op de hoogte stelt. Indien weigering niet zoals hier omschreven plaatsvindt wordt de verkoper geacht de order van PGZ Nederland te hebben aanvaard. De verkoper vrijwaart PGZ Nederland tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de verkoper verricht tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 3 Prijzen
De tussen verkoper en PGZ Nederland overeengekomen prijzen en aanvullende condities zijn schriftelijk vastgelegd en kunnen ook slechts bij schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden. Iedere prijswijziging zal pas kunnen ingaan minimaal 3 maanden nadat een dergelijke prijswijziging door partijen werd overeengekomen. Hiertoe wordt verwezen naar de distributieovereenkomst. De overeengekomen prijzen gelden franco magazijn PGZ Nederland exclusief BTW en inclusief kosten van verpakking en kosten voor transport en bijkomende kosten voor transportverzekering.

Artikel 4 Levering, eigendomsovergang en risico
Levering van goederen en/of diensten vindt plaats op de overeengekomen plaats in Nederland of België en het overeengekomen tijdstip, op de wijze als in de opdracht of order bepaald. Indien om welke reden ook PGZ Nederland niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip heeft PGZ Nederland het recht de levering uit te stellen tot een nader overeen te komen tijdstip en zal de verkoper voor haar rekening en risico de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren en beveiligen. Onder levering wordt hier verstaan: het moment dat de zaken op het bedrijfsterrein van PGZ Nederland zijn gebracht en door PGZ Nederland onvoorwaardelijk zijn geaccepteerd. Alle kosten samenhangend met uitstel van de levering zijn voor rekening van de verkoper.
Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

De verkoper verbindt zich jegens PGZ Nederland de goederen en/of diensten te leveren volgens de omschrijving, de kwaliteit en hoeveelheid als door partijen werd overeengekomen alsmede in overeenstemming met de beschrijving op de eventuele technische beschrijvingen en/of gebruiksaanwijzingen. De door verkoper te leveren goederen en/of diensten zullen geschikt en deugdelijk zijn voor het door PGZ Nederland en/of haar afnemers beoogde gebruik voor zover dit aan de verkoper bekend is of geacht kan worden bekend te zijn. De door verkoper te leveren goederen en/of diensten zullen in alle opzichten dienen te voldoen aan alle ter zake toepasselijke en redelijkerwijs te verwachten kwaliteitseisen die worden gesteld in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6 Keuring
1. Indien bij levering van goederen en/of diensten blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de opdracht of order en de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid, is de verkoper terstond in verzuim en is er sprake van afkeuring. In geval van afkeuring worden de goederen en/of diensten geacht niet geleverd te zijn zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden.
2. PGZ Nederland en verkoper zullen tezamen nader regelen of, op welke wijze en binnen welke termijn de afgekeurde goederen en/of diensten voor rekening en risico van de verkoper zullen worden vervangen en/of verbeterd, teneinde de levering in overeenstemming met de opdracht of order te brengen. Mocht de verkoper in gebreke blijven dan kan PGZ Nederland onmiddellijk nadat zij verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, zelf en onafhankelijk hierin herzien.
3. Elk bedrag door PGZ Nederland aan verkoper betaald met betrekking tot de afgekeurde zaken, zal door verkoper onmiddellijk aan PGZ Nederland worden terugbetaald of zal anderszins onverwijld worden verrekend met uitstaande geldelijke verplichtingen van PGZ Nederland aan verkoper.
4. Eventuele kosten boven de orderprijs, die door PGZ Nederland redelijkerwijs worden gedaan voor het verkrijgen van andere vervangende goederen en/of diensten moeten door de verkoper onmiddellijk aan PGZ Nederland worden vergoed, zulks onverminderd het recht van PGZ Nederland tot vergoeding van verdere schade door haar geleden, ten gevolge van afkeuring van geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 7 Garantie

De verkoper staat jegens PGZ Nederland en/of haar afnemers in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten. De verkoper garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten voldoen aan alle relevante wettelijke (Nederlandse en Europese) bepalingen met betrekking tot kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en productaansprakelijkheid. Indien PGZ Nederland en/of een afnemer constateert dat de geleverde goederen en/of diensten niet de overeengekomen deugdelijkheid en/of kwaliteit bieden melden zij dit aan de verkoper. Indien de verkoper de geconstateerde gebreken niet binnen 10 werkdagen na melding opheft verkeert deze zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en worden de goederen en/of diensten geacht niet geleverd te zijn zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden.

Artikel 8 Transport en opslag van gevaarlijke stoffen

De verkoper is te allen tijde verplicht, voor zover van toepassing op de door haar geleverde goederen en/of diensten voor aanvang van de leveringen aan PGZ Nederland ter beschikking te stellen de van toepassing zijnde veiligheidsbladen en/of de gewijzigde versies van de veiligheidsbladen, conform de CPR en ADR richtlijn inzake transport en opslag van gevaarlijke stoffen zoals omschreven in de “richtlijn 67/548/EEG”, “richtlijn 88/379/EEG” en “richtlijn 92/58/EEG”. De verkoper vrijwaart PGZ Nederland voor alle claims en/of vorderingen die voortvloeien uit het niet voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
5. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die PGZ Nederland, haar werknemers en/of haar afnemers lijden tengevolge van handelen of nalaten van de verkoper, diens werknemers of enige andere (rechts)personen die verkoper inschakelt bij de uitvoering van de levering.
6. Verkoper is eveneens aansprakelijk voor alle schade die PGZ Nederland, haar werknemers en/of haar afnemers lijden ten gevolge van gebreken of enige vorm van ongeschiktheid van de goederen en/of diensten die verkoper bij uitvoering van de levering gebruikt.
7. Verkoper vrijwaart PGZ Nederland voor alle aanspraken van derden terzake van schade die een gevolg is van de uitvoering van de levering door verkoper. Onder derden worden hierin mede begrepen de werknemers van PGZ Nederland.
8. PGZ Nederland heeft het recht van verkoper te verlangen dat hij een verzekering afsluit ter dekking van de in dit artikel bedoelde (aansprakelijkheid)risico’s. Verkoper heeft op eerste verzoek van PGZ Nederland de plicht inzage in de daartoe strekkende polis(sen) te geven.

Artikel 10 Rechten van derden

De verkoper zal PGZ Nederland en/of haar afnemers volledig vrijwaren voor alle kosten, schaden en interesten, die het gevolg zijn van enige inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of handelsnamen of enig ander recht van derden. Indien uit hoofde van het hierover bepaalde enige actie tegen PGZNederland en/of haar afnemers wordt ingesteld zal PGZ Nederland de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens.

Artikel 11 Betaling
1. De overeengekomen betalingscondities zijn vastgelegd in de distributieovereenkomst tussen verkoper en PGZ Nederland.
2. De betalingstermijn gaat in op het moment van ontvangst van de factuur c.q. op het moment van ontvangst van de goederen en/of diensten indien deze eerst na ontvangst van de factuur plaatsvindt.
3. In aanvulling op het bepaalde in het burgerlijk wetboek heeft PGZ Nederland zonder meer recht haar betalingsverplichting op te schorten in het geval van afkeuring van de geleverde zaken.
4. PGZ Nederland is te allen tijde gerechtigd de aan verkoper verschuldigde bedragen te verminderen met bedragen die de verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan PGZ Nederland.
5. Betaling van de factuur houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en laat de aanspraken van PGZ Nederland wegens aansprakelijkheden van verkoper onverlet.
6. Wijzigingen van het hierover in dit artikel bepaalde, dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 12 .Tekortkoming verkoper
1. Iedere niet-nakoming door de verkoper van de bepalingen uit de overeenkomst dan wel uit andere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten, geeft PGZ Nederland het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die PGZ Nederland lijdt ten gevolge van het niet nakomen van de overeenkomst(en).
2. Indien de overeengekomen leverdatum door verkoper wordt overschreden of de geleverde goederen en/of diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst, is verkoper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming is PGZ Nederland gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 5% per dag van het factuurbedrag van de niet tijdig geleverde c.q. vande ondeugdelijke zaken vanaf de dag van verzuim, met een maximum van 50% vanhet factuurbedrag van genoemde zaken.
4. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van verkoper en PGZ Nederland opgeschort en kunnen zij zich jegens elkaar alleen op een niet-toerekenbare tekortkoming beroepen, indien de betreffende partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. Indien de verkoper stelt dat een of meer tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en PGZ Nederland deze stelling aanvaart, heeft PGZ Nederland niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval zullen verkoper en PGZ Nederland elkaar geen schade in rekening brengen.
5. Verkoper dient een dreigende levertijdsoverschrijding onverwijld schriftelijk bij voorkeur per email te melden aan PGZ Nederland.

Artikel 13 Ontbindingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 tot en met 12 heeft PGZ Nederland het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand (van het bedrijf) van verkoper In de in de vorige zin genoemde situaties is een ingebrekestelling niet vereist en verkeert de verkoper direct in verzuim.
Artikel 14 Verpakking

PGZ Nederland heeft te allen rijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van verkoper aan verkoper te retourneren, behoudens wikkelfolie en karton. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van verkoper. Indien op verzoek van verkoper verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, gebeurd dit voor rekening en risico van verkoper. Verkoper is gehouden de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van (transport)verpakkingsmaterialen na te leven. Verkoper vrijwaart PGZ Nederland vooralle aanspraken van derden die samenhangen met de verwerking respectievelijk de vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen. Onder derden worden hier mede begrepen de werknemers van PGZ Nederland.
Artikel 15 Overdracht verplichting

Verkoper kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van PGZ Nederland overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

Artikel 16 Geschillen

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dan wel, indien de kanonrechter bevoegd is, door de Kantonrechter te Utrecht.
Artikel 17 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen verkoper en PGZ Nederland is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen verkoper en PGZ Nederland kennis te nemen.

 

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten (en orders) en (aanvullende) vervolgopdrachten met betrekking tot levering van goederen en/of diensten door de leverancier hierna te noemen verkoper, aan PGZ Nederland BV, hierna te noemen: PGZ Nederland, waarbij de algemene voorwaarden van verkoper uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren expliciete afspraken tussen verkoper en PGZ Nederland boven deze algemene inkoopvoorwaarden.